Artikel 1         Definities

 1. Rogue’s Pet Pictures, gevestigd te Oudenbosch, onder KvK-nummer 82976090, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als eigenaar.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan eigenaar tegen betaling werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2         Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en producten door of namens eigenaar waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de zakelijke klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op de door eigenaar in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derden.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3         Totstandkoming

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt het aanbod na 7 kalenderdagen. Een aanbod dient te allen tijde schriftelijk te worden bevestigd.
 2. Bij acceptatie van het aanbod, wordt automatisch akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden.
 3. Een datum is pas definitief gereserveerd na acceptatie van de offerte. Zo lang het aanbod niet is aanvaard is eigenaar gerechtigd een andere opdracht aan te gaan voor de gewenste datum.
 4. Eigenaar kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Al hetgeen buiten het aanbod wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en als zodanig gefactureerd.

Artikel 4         Tarieven en betalingen      

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. In de offerte staat het gebruikelijke pakkettarief of uurtarief van eigenaar met geschat aantal uren vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals locatiehuur en een album, worden apart vermeld. Nabestellingen, evenals meerwerk door een wijziging in de overeenkomst of wijziging in de standaard stijl van eigenaar en reis- en parkeerkosten zullen apart worden gefactureerd. Kosten voor (entree van) een locatie dienen rechtstreeks door klant te worden voldaan.
 3. Tenzij anders overeengekomen, wordt de betaling in één keer voldaan. Eigenaar is gerechtigd een aanbetaling te vragen en de overeenkomst op te schorten tot de gehele betaling is voltooid. Content zal niet worden geleverd voor de gehele betaling is voldaan.
 4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Eigenaar heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen.
 5. Facturen dienen binnen 12 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 6. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
 8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van eigenaar onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen.

Artikel 5         Informatieverstrekking klant

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan eigenaar.
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Eigenaar zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Klant vrijwaart eigenaar voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

Artikel 6         Uitvoering van de overeenkomst

 1. Eigenaar voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Klant dient op de hoogte te zijn van de standaard stijl van eigenaar. 
 2. Eigenaar zal klant nooit verplichten iets te doen en resultaat op die handelingen beloven. Klant dient volledige verantwoordelijkheid te nemen en eigen keuzes en beslissingen te maken.
 3. Klant dient de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voor eigenaar tijdens een shoot.
 4. Indien een bepaalde locatie voor de shoot is gewenst door klant, is deze verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en de bijbehorende kosten, tenzij anders overeengekomen.
 5. Indien eigenaar tijdens uitvoering van de overeenkomst tegenwerking ondervindt door derde partijen, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden door verminderde resultaten als gevolg hiervan.
 6. Indien klant niet tevreden is met de geleverde content door de locatie, zichtbare weersomstandigheden, kledingkeuze, bewerking of andere factoren die vooraf kenbaar waren, zijn geen reden een shoot kosteloos opnieuw te doen.
 7. Klant is gehouden tijdig aanwezig te zijn voor een overeengekomen shoot of sessie. Indien klant te laat komt, komt deze tijd te vervallen.

Artikel 7         Wijziging en annulering

 1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft eigenaar de mogelijkheid een overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Eigenaar maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant. Indien mogelijk zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen. Indien er niet tot een gezamenlijke oplossing kan worden gekomen, worden de reeds gedane betalingen terugbetaald aan de klant.
 2. Annulering door de klant voor een overeenkomst is enkel schriftelijk mogelijk. Eigenaar heeft tijd gereserveerd en/ of modellen geregeld voor de geplande shoot of meeloopdag. Wanneer er geen sprake is van geldige omstandigheden die enkel ter beoordeling komen van eigenaar, gelden dan ook de volgende regels met betrekking tot annulering: bij annulering komt het bedrag dat is aanbetaald niet voor restitutie in aanmerking. Bij annulering binnen 7 kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Eventueel gemaakte kosten voor derde partijen en materialen kunnen tevens worden doorberekend, indien deze kosten de percentages overschrijden.
 3. Bij annulering binnen 2 kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden wordt 75% van de kosten in rekening gebracht. Eventueel gemaakte kosten voor derde partijen en materialen kunnen tevens worden doorberekend, indien deze kosten de percentages overschrijden.
 4. Bij niet komen opdagen wordt 100% van de kosten in rekening gebracht. Eventueel gemaakte kosten voor derde partijen en materialen kunnen tevens worden doorberekend, indien deze kosten de percentages overschrijden.
 5. Als klant te laat op de afspraak aankomt wordt deze tijd niet ingehaald. Als er hierdoor minder poses etc. gefotografeerd kunnen worden en er hierdoor minder beeldmateriaal komt dan wenselijk is, is eigenaar hier niet voor aansprakelijk en dient nog steeds de volledige shoot en reiskosten vergoed te worden aan eigenaar. Als het een meeloopdag betreft geldt dit ook en dient het volledige bedrag voor de meeloopdag vergoed te worden aan eigenaar.

Artikel 8         Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9         Aansprakelijkheid schade

 1. Eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Eigenaar is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Eigenaar is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van klant gedurende een shoot op locatie.
 4. Klant erkent dat deelname aan een fotoshoot met dieren op eigen risico is.
 5. Eigenaar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken.
 6. Eigenaar is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen, daarmee inbegrepen vertragingen, die door derden en leveranciers zijn veroorzaakt, ook indien eigenaar een aanbeveling voor deze derden heeft gedaan.
 7. Eigenaar is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden.
 8. Eigenaar is niet verantwoordelijk voor mankementen aan de content door oorzaken buiten haar controle evenals voor bestaande achtergronden, storende elementen of lichtsituaties die een negatieve impact kunnen hebben op de beelden.
 9. Eigenaar is niet verantwoordelijk voor het niet bereikbaar zijn van suggesties door haar aangedragen, waaronder de toegankelijkheid van locaties of vervoer.
 10. Klant is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming en het betalen van eventuele bijbehorende tarieven om op een bepaalde locatie te shooten.
 11. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
 12. Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd te worden.
 13. Klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de digitaal aangeleverde bestanden.
 14. In geval door klant schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een shoot, is de klant gehouden de vervangingswaarde te vergoeden.
 15. Indien een SD-kaart van eigenaar corrupt gaat voordat de content is geleverd, kan de shoot kosteloos opnieuw worden gedaan. Eigenaar is in een dergelijk geval geen schadevergoeding verschuldigd.
 16. In het geval dat eigenaar een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door haar in rekening is gebracht , tenzij redelijkheid en billijkheid anders bepaalt.
 17. Klant vrijwaart eigenaar tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

Artikel 10       Auteursrecht, licentie en publicatie

 1. De rechten op de door eigenaar aan klant ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij eigenaar. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming. Hieronder valt tevens het delen van inloggegevens.
 2. Klant komt een publicatierecht toe, inzake het vooraf overeengekomen, van content na volledige betaling van het factuurbedrag. Content mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen, zonder aanvullende licentie aan te schaffen.
 3. Indien content commercieel gebruikt wenst te worden, dient de leverancier toestemming te verkrijgen van eigenaar. Content mag niet worden ingestuurd voor wedstrijden, tenzij anders overeengekomen of eigenaar hierin duidelijk vernoemd wordt.
 4. Klant is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden.
 5. Klant dient, bij gebruik van aangeleverde content, naam van eigenaar te vermelden tenzij anders overeengekomen.
 6. Elke handeling in strijd met het in lid 1 tot en met 5 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 7. Bij inbreuk komt eigenaar een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 8. Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant eigenaar toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de shoot uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt.

Artikel 11       Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
 2. Eigenaar behoudt het recht om een deel van een overeenkomst te annuleren in het geval van seksuele intimidatie, pesterijen, geweld, bedreiging of ander ongewenst gedrag door klant of aanwezigen. In geval de werkzaamheden hierdoor niet worden voltooid, kan klant geen aanspraak maken op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.

Artikel 12       Levering

 1. Eigenaar spant zich in om de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte leveringstermijn die partijen overeenkomen in acht te worden genomen. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend. Content wordt nimmer geleverd tot de volledige betaling is voldaan.
 2. Eigenaar maakt en bewerkt content naar eigen inzicht. Geselecteerde content wordt bewerkt volgens de normale standaarden. Klant verklaart bekend te zijn met de stijl van eigenaar. Aanvullende wensen van klant leveren meerwerk op en zullen als dusdanig worden gefactureerd.
 3. Content wordt in hoge resolutie verzonden. Na ontvangst van de content is klant zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up.
 4. Eigenaar is niet gehouden om niet geselecteerd en/of onbewerkt (RAW)  fotomateriaal aan te leveren.
 5. Klant dient na ontvangst van de fotogalerij binnen een maand zijn selectie door te geven voor bewerking. Wordt een selectie niet binnen een maand doorgegeven dan zal de galerij offline gehaald worden. Deze kan na aanvraag opnieuw online gezet worden tegen een administratievergoeding van 4,95 euro. Bij het later doorgeven van de keuze kan de levertijd van foto’s langer zijn dan gehoopt in verband met meerdere opdrachten. 

Artikel 13       Klachten

 1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten binnen 10 werkdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan eigenaar.
 2. Klachten tijdens de shoot zelf dienen ter plekke bij het zien van een preview kenbaar te worden gemaakt zodat deze op dat moment hersteld kunnen worden.
 3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 14       Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Eigenaar en betrokken derden 12 maanden.

Artikel 15       Workshops

1. Eigenaar behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data door eigenaar wordt gewijzigd (uitzondering is als workshop wordt verzet naar de reservedatum) heeft klant het recht te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop van gelijke waarde op een later moment. Wanneer klant onverwachts verhinderd is voor een workshop mag het deelnamebewijs worden doorverkocht zo lang de nieuwe deelnemer aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens uiterlijk twee dagen voor aanvang van de workshop per mail aan eigenaar worden doorgegeven.

2. Indien deelnemer tijdens het aanmelden voor een workshop al weet dat hij/ zij de reservedatum verhinderd is dient deelnemer dit bij de boeking al kenbaar te maken. Mocht de workshop verzet moeten worden naar de reservedatum kan de deelnemer er voor kiezen om 50% van de kosten terug gestort te krijgen of het totaalbedrag van de deelname aan de workshop als cadeaubon van Rogue’s Pet Pictures te ontvangen. Indien er uitgeweken moet worden naar de reservedatum blijft de afmeld termijn, zoals vermeld in artikel 4, gelden met de primaire datum als einddatum.

3. Annuleringen moeten altijd per mail worden doorgegeven.

4. Indien de workshop door kan gaan op de primaire datum en dus niet verzet wordt naar de reserve datum geldt; Indien deelnemer tot 14 kalenderdagen voor aanvang van de workshop afziet van deelname aan de workshop vind volledige restitutie plaats. Indien deelnemer binnen 14 kalenderdagen voor aanvang van de workshop afziet van deelname wordt 50% van de inschrijving in rekening gebracht. Indien deelnemer binnen 7 kalenderdagen voor aanvang van de workshop afziet van deelname wordt 75% van de inschrijving in rekening gebracht. Indien deelnemer binnen 2 kalenderdagen voor aanvang van de workshop afziet van deelname wordt 100% van de inschrijving in rekening gebracht. 

5. Bij aankoop van een deelnamebewijs 14 tot 10 kalenderdagen voor aanvang geldt; 48 uur bedenktijd voor volledige restitutie, daarna geldt artikel 4. Bij aankoop van een deelnamebewijs 10 tot 7 kalenderdagen voor aanvang geldt; 24 uur bedenktijd voor volledige restitutie, daarna geldt artikel 4. Bij aankoop van een deelnamebewijs van 7 of minder kalenderdagen voor aanvang geldt; 12 uur bedenktijd voor volledige restitutie, daarna geldt artikel 4.

6. Het is enkel toegestaan beeld -en/of geluidsopnames te maken na uitdrukkelijke toestemming.

7. Eigenaar behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop onverlet.